close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WYBORY DO SEJMU I SENATU RP W 2019 R.

 • Głosowanie za granicą w wyborach

  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r.

   

   

  Zgłoszeń do spisu wyborców należy dokonywać poprzez

  ELEKTRONICZNY SYSTEM REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY:

  https://ewybory.msz.gov.pl

   

   

  Obwieszczenie Konsula RP w Oslo

   

   

  Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w obwodach utworzonych  za granicą, zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 i 1504). Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 6 sierpnia 2019 r.  w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 39 § 2 Kodeksu wyborczego głosowanie odbędzie się w niedzielę, 13 października 2019 r. w godz. 7.00-21.00

   

  Obywatele polscy stale przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16.09.2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 r.  dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U., poz. 1767) na terenie okręgu konsularnego Ambasady RP w Oslo zostało utworzonych 9 obwodów głosowania:

   

  1. Obwód głosowania nr 162, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

   Oslo, Ambasada RP, Olav Kyrres plass 1, 0244 Oslo;

    

  2. Obwód głosowania nr 163, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

   Oslo, Ambasada RP – Wydział Konsularny, Drammensveien 171, 0277 Oslo;

    

  3. Obwód głosowania nr 164, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

   Oslo, Ambasada RP – Willa Uranienborg, Uranienborg Terrasse 11, 0351 Oslo;

    

  4. Obwód głosowania nr 165, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

   Bergen, St. Paul skole (Szkoła Katolicka Św. Pawła), Christies gate 16, 5015 Bergen;

    

  5. Obwód głosowania nr 166, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

   Drammen, St. Laurentius Kirke (Parafia Św. Wawrzyńca), Cappelens gate 1, 3016 Drammen;

    

  6. Obwód głosowania nr 167, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

   Fredrikstad, Fredrikstad Sjømannsforening, Ridehusgata 20, 1606 Fredrikstad;

    

  7. Obwód głosowania nr 168, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

   Stavanger, St. Svithuns Katolske Kirke (Parafia Katolicka Św. Svithuna), St. Svithuns gate 8, 4005 Stavanger;

    

  8. Obwód głosowania nr 169, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

   Tromsø, Clarion Hotel The Edge, Kaigata 6, 9008 Tromsø;

    

  9. Obwód głosowania nr 170, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

   Trondheim, St. Olav Kirke (Katolicka Parafia Św. Olafa), Schirmers gate 1, 7012 Trondheim;

   

   

  Osoby uprawnione do głosowania za granicą

   

  Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

  1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
  2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
  4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
  5. posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty;
  6. zostanie wpisana do spisu wyborców.

   

   

   

  Spis wyborców

   

  Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

   

  Zgłoszenia do spisu wyborców należy dokonywać przede wszystkim poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI  WYBORCÓW EWYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl

   

  Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców także na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telegraficznie, telefaksem, w formie elektronicznej lub telefonicznie.

   

  Zgłoszenie powinno zawierać (link do pobrania formularza zgłoszenia):

  1. Nazwisko
  2. Imię (imiona)
  3. Imię ojca
  4. Datę urodzenia
  5. Numer ewidencyjny PESEL
  6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
  7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.
  8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) - w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

   

  Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl

   

  bądź poprzez przesłanie/przekazanie wypełnionego formularza zgłoszenia do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Oslo:

   

  1)  e-mailowo, na adres: oslo.amb.wk@msz.gov.pl

  2)  pisemnie, na adres:

  KONSULATAVDELINGEN

  Republikken Polens Ambassade

  Drammensveien 171, 0277 Oslo

  PO Box 4091 AMB

  0244 Oslo

  3)  faksem, nr faksu: +47 24110878

  4)  ustnie: w siedzibie Konsulatu

  5)  telefonicznie, nr tel.: +47 24110877 (jeśli nie ma możliwości zgłoszenia się poprzez system eWybory lub przesłania formularza zgłoszenia e-mailowo, pocztą bądź faksem)

   

  Zgłoszenia można dokonać do dnia 10 października 2019 r. (włącznie).

   

   

  Zaświadczenia wydawane przez Konsula

  Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

   

  Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Oslo pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej:

   

  1)  e-mailowo, na adres: oslo.amb.wk@msz.gov.pl

  2)  pisemnie, na adres:

  KONSULATAVDELINGEN

  Republikken Polens Ambassade

  Drammensveien 171, 0277 Oslo

  PO Box 4091 AMB

  0244 Oslo

  3)  faksem, nr faksu: +47 24110878

   

  Konsul wydaje zaświadczenia do dnia przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej (w przypadku większości urzędów konsularnych będzie to 11 października 2019 r.).

   

  Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

   

  Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: