close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • UTRATA DOKUMENTÓW

 • UWAGA: Dokument zgłoszony jako utracony traci ważność w dniu dokonania takiego zgłoszenia w urzędzie konsularnym. W przypadku odnalezienia dokumentu tożsamości zgłoszonego uprzednio jako utracony/zgubiony/skradziony, należy go zwrócić do najbliższego konsulatu (w Polsce do najbliższego urzędu paszportowego, urzędu gminy/miasta) i nie należy posługiwać się nim.

   

   

  DOKUMENT TOŻSAMOŚCI - kradzież, utrata lub uszkodzenie

   

  • osoby przebywające turystycznie w Norwegii, więcej informacji dotyczących wydania paszportu tymczasowego na powrót do miejsca zamieszkania znajdą Państwo klikając tutaj>>.

  W przypadku dzieci, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego muszą wyrazić oboje rodzice lub opiekunowie prawni. Jeśli jest to niemożliwe z przyczyn obiektywnych należy skontaktować się z naszym urzędem, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące dokumentów, jakie będą potrzebne w tej konkretnej sprawie.

   

  • osoby zamieszkałe w Norwegii należy złożyć wniosek o nowy paszport biometryczny i ewentualnie o paszport tymczasowy na czas oczekiwania na paszport biometryczny.

  Więcej informacji na temat wydania paszportu dla osoby pełnoletniej znajdą Państwo klikając tutaj>>.

  Więcej informacji na temat wydania paszportu dla osoby małoletniej znajdą Państwo klikając tutaj>>.

   

  Prosimy o zapoznanie się także z punktami dotyczącymi kradzieży/utraty konkretnych dokumentów:

   

  DOWÓD OSOBISTY - patrz pkt. 1.

  PASZPORT - patrz pkt. 2.

  PRAWO JAZDY / DOWÓD REJESTRACYJNY - patrz pkt. 3.

  ZGŁOSZENIE NA POLICJĘ - patrz pkt. 4.

  Dokumenty znalezione i odnalezione - patrz pkt. 5.

   

   

  1. DOWÓD OSOBISTY - Zgłoszenie kradzieży, utraty lub uszkodzenia

   

  Zgłoszenia utraty dowodu osobistego dokonuje się w godzinach obsługi interesantów, bez  konieczności rejestracji wizyty w urzędzie. Posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium RP zgłoszenia utraty/uszkodzenia dokumentu powinien dokonać NIEZWŁOCZNIE i OSOBIŚCIE w najbliższej placówce konsularnej RP. Osoba dokonująca zgłoszenia powinna mieć ze sobą dokument ze zdjęciem.

  Nie jest możliwe zgłoszenie utraty dowodu osobistego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.

   

  Formularz zgłoszenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego

   

  Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w uzasadnionych przypadkach można również dokonać w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub faksu załączając do wypełnionego własnoręcznie oryginału formularza zgłoszenia kopię dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Jeśli fakt utraty dokumentu został zgłoszony na Policji, prosimy o załączenie do zgłoszenia kopii dokumentu otrzymanego z Policji.

  Posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.

  W tym celu należy wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia utraty dowodu osobistego przesłać także pisemną prośbę o wysłanie zaświadczenia wraz z podaniem adresu, na jaki ma zostać wysłane zaświadczenie, zaadresowaną do siebie kopertę, potwierdzenie dokonania wpłaty na konto urzędu opłaty pocztowej za wysłanie dokumentu (patrz opłaty konsularne).

   

  Osoby posiadające Zaufany Profil mogą zgłosić utratę dowodu osobistego poprzez platformę ePUAP http://epuap.gov.pl/wps/portal (link do konkretnej strony: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-obywatelskie/najczesciej-zalatwiane-sprawy/zgloszenie-utraty-lub-uszkodzenia-dowodu-osobistego-2), lub poprzez stronę internetową urzędu który wydał dokument, o ile urząd ten dopuszcza taką możliwość.

  UWAGA - nie wszystkie urzędy wydające dowody osobiste dopuszczają możliwość zgłoszenia utraty dowodu on-line w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę ePUAP. 

  Utratę dowodu osobistego można także zgłosić poprzez Bank. Listę banków przyjmujących takie zgłoszenia można znaleźć od adresem: http://www.dokumentyzastrzezone.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=369:lista-bankow-zastrzegajacych-dokumenty-od-wszystkich-osob&

   

  Dodatkowe informacje dotyczące zastrzegania dowodu osobistego w polskich bankach można znaleźć na stronie:

  http://dokumentyzastrzezone.pl/

   

   

   

  2. PASZPORT - Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia

   

  Posiadacz dokumentu paszportowego (paszportu biometrycznego, paszportu tymczasowego) przebywający poza terytorium RP dokonuje zgłoszenia utraty/uszkodzenia dokumentu OSOBIŚCIE w najbliższej placówce konsularnej RP.

  Jeśli osoba dokonująca zgłoszenia nie posiadała paszportu wydanego po 2003 roku, powinna mieć ze sobą dokument ze zdjęciem. Zgłoszenia utraty dokumentu paszportowego dokonuje się w godzinach obsługi interesantów, bez  konieczności rejestracji wizyty w urzędzie.

   

  Aby uzyskać więcej informacji na temat:

   

  • wydania paszportu tymczasowego na powrót do miejsca zamieszkania/kraju znajdą Państwo klikając tutaj>>;
  • wydania paszportu dla osoby pełnoletniej znajdą Państwo klikając tutaj>>.
  • wydania paszportu dla osoby małoletniej znajdą Państwo klikając tutaj>>.

   

   

   

  3. PRAWO JAZDY / DOWÓD REJESTRACYJNY - kradzież, utrata lub uszkodzenie

   

  Wydział Konsularny nie pośredniczy w przyjmowaniu zgłoszeń o zagubieniu/kradzieży lub w wydawaniu dokumentu prawa jazdy, jak również dowodów rejestracyjnych.

  W sytuacji utraty prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego, należy skontaktować się z polskim organem, który wydał ten dokument, w celu jego zastrzeżenia lub ubiegania się o dokument zastępczy.

   

   

   

  4. ZGŁOSZENIE NA POLICJĘ

   

  Wydział Konsularny sugeruje niezwłoczne zgłoszenie faktu zagubienia/kradzieży dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub dokumentu paszportowego) na posterunku policji norweskiej i zachowanie potwierdzenia dokonania takiego zgłoszenia.

   

   

   

  5. DOKUMENTY ZNALEZIONE I ODNALEZIONE

   

  Znalezione dokumenty przekazane do Ambasady RP nie są zwracane, są natomiast przekazywane do ich wystawców w Polsce jako dokumenty odnalezione.

   

  UWAGA:

  W przypadku odnalezienia dokumentu uprzednio zgłoszonego jako utracony / zgubiony / skradziony, należy go zwrócić do najbliższego konsulatu (w Polsce do najbliższego urzędu paszportowego, urzędu gminy lub miasta) i nie należy posługiwać się nim.

   

   

   

  Podstawa prawna:

  • Ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U.  z 2010 r. Nr 167, poz. 1131, z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz.212);
  • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. 2006 Nr 143 poz. 1027, z późn. zm.);

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U. 2010 nr 152 poz. 1026, z późn. zm.)

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: