close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • UTRATA DOKUMENTÓW

 • UWAGA: Dokument zgłoszony jako utracony traci ważność w dniu dokonania takiego zgłoszenia w urzędzie konsularnym. W przypadku odnalezienia dokumentu tożsamości zgłoszonego uprzednio jako utracony/zgubiony/skradziony, należy go zwrócić do najbliższego konsulatu (w Polsce do najbliższego urzędu paszportowego, urzędu gminy/miasta) i nie należy posługiwać się nim.

   

   

  DOKUMENT TOŻSAMOŚCI - kradzież, utrata lub uszkodzenie

   

  • osoby przebywające turystycznie w Norwegii, więcej informacji dotyczących wydania paszportu tymczasowego na powrót do miejsca zamieszkania znajdą Państwo klikając tutaj>>.

  W przypadku dzieci, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego muszą wyrazić oboje rodzice lub opiekunowie prawni. Jeśli jest to niemożliwe z przyczyn obiektywnych należy skontaktować się z naszym urzędem, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące dokumentów, jakie będą potrzebne w tej konkretnej sprawie.

   

  • osoby zamieszkałe w Norwegii należy złożyć wniosek o nowy paszport biometryczny i ewentualnie o paszport tymczasowy na czas oczekiwania na paszport biometryczny.

  Więcej informacji na temat wydania paszportu dla osoby pełnoletniej znajdą Państwo klikając tutaj>>.

  Więcej informacji na temat wydania paszportu dla osoby małoletniej znajdą Państwo klikając tutaj>>.

   

  Prosimy o zapoznanie się także z punktami dotyczącymi kradzieży/utraty konkretnych dokumentów:

   

  DOWÓD OSOBISTY - patrz pkt. 1.

  PASZPORT - patrz pkt. 2.

  PRAWO JAZDY / DOWÓD REJESTRACYJNY - patrz pkt. 3.

  ZGŁOSZENIE NA POLICJĘ - patrz pkt. 4.

  Dokumenty znalezione i odnalezione - patrz pkt. 5.

   

   

  1. DOWÓD OSOBISTY - Zgłoszenie kradzieży, utraty lub uszkodzenia

   

  Zgłoszenia utraty dowodu osobistego dokonuje się w godzinach obsługi interesantów, bez  konieczności rejestracji wizyty w urzędzie. Posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium RP zgłoszenia utraty/uszkodzenia dokumentu powinien dokonać NIEZWŁOCZNIE i OSOBIŚCIE w najbliższej placówce konsularnej RP. Osoba dokonująca zgłoszenia powinna mieć ze sobą dokument ze zdjęciem.

  Nie jest możliwe zgłoszenie utraty dowodu osobistego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.

   

  Formularz zgłoszenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego

   

  Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w uzasadnionych przypadkach można również dokonać w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub faksu załączając do wypełnionego własnoręcznie oryginału formularza zgłoszenia kopię dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Jeśli fakt utraty dokumentu został zgłoszony na Policji, prosimy o załączenie do zgłoszenia kopii dokumentu otrzymanego z Policji.

  Posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.

  W tym celu należy wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia utraty dowodu osobistego przesłać także pisemną prośbę o wysłanie zaświadczenia wraz z podaniem adresu, na jaki ma zostać wysłane zaświadczenie, zaadresowaną do siebie kopertę, potwierdzenie dokonania wpłaty na konto urzędu kwoty 155,- NOK za wysłanie dokumentu.

   

  Osoby posiadające Zaufany Profil mogą zgłosić utratę dowodu osobistego poprzez platformę ePUAP http://epuap.gov.pl/wps/portal (link do konkretnej strony: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-obywatelskie/najczesciej-zalatwiane-sprawy/zgloszenie-utraty-lub-uszkodzenia-dowodu-osobistego-2), lub poprzez stronę internetową urzędu który wydał dokument, o ile urząd ten dopuszcza taką możliwość.

  UWAGA - nie wszystkie urzędy wydające dowody osobiste dopuszczają możliwość zgłoszenia utraty dowodu on-line w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę ePUAP. 

  Utratę dowodu osobistego można także zgłosić poprzez Bank. Listę banków przyjmujących takie zgłoszenia można znaleźć od adresem: http://www.dokumentyzastrzezone.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=369:lista-bankow-zastrzegajacych-dokumenty-od-wszystkich-osob&

   

  Dodatkowe informacje dotyczące zastrzegania dowodu osobistego w polskich bankach można znaleźć na stronie:

  http://dokumentyzastrzezone.pl/

   

   

   

  2. PASZPORT - Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia

   

  Posiadacz dokumentu paszportowego (paszportu biometrycznego, paszportu tymczasowego) przebywający poza terytorium RP dokonuje zgłoszenia utraty/uszkodzenia dokumentu OSOBIŚCIE w najbliższej placówce konsularnej RP.

  Jeśli osoba dokonująca zgłoszenia nie posiadała paszportu wydanego po 2003 roku, powinna mieć ze sobą dokument ze zdjęciem. Zgłoszenia utraty dokumentu paszportowego dokonuje się w godzinach obsługi interesantów, bez  konieczności rejestracji wizyty w urzędzie.

   

  Aby uzyskać więcej informacji na temat:

   

  • wydania paszportu tymczasowego na powrót do miejsca zamieszkania/kraju znajdą Państwo klikając tutaj>>;
  • wydania paszportu dla osoby pełnoletniej znajdą Państwo klikając tutaj>>.
  • wydania paszportu dla osoby małoletniej znajdą Państwo klikając tutaj>>.

   

   

   

  3. PRAWO JAZDY / DOWÓD REJESTRACYJNY - kradzież, utrata lub uszkodzenie

   

  Wydział Konsularny nie pośredniczy w przyjmowaniu zgłoszeń o zagubieniu/kradzieży lub w wydawaniu dokumentu prawa jazdy, jak również dowodów rejestracyjnych.

  W sytuacji utraty prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego, należy skontaktować się z polskim organem, który wydał ten dokument, w celu jego zastrzeżenia lub ubiegania się o dokument zastępczy.

   

   

   

  4. ZGŁOSZENIE NA POLICJĘ

   

  Wydział Konsularny sugeruje niezwłoczne zgłoszenie faktu zagubienia/kradzieży dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub dokumentu paszportowego) na posterunku policji norweskiej i zachowanie potwierdzenia dokonania takiego zgłoszenia.

   

   

   

  5. DOKUMENTY ZNALEZIONE I ODNALEZIONE

   

  Znalezione dokumenty przekazane do Ambasady RP nie są zwracane, są natomiast przekazywane do ich wystawców jako dokumenty, które utraciły ważności.

   

  UWAGA:

  W przypadku odnalezienia dokumentu uprzednio zgłoszonego jako utracony / zgubiony / skradziony, należy go zwrócić do najbliższego konsulatu (w Polsce do najbliższego urzędu paszportowego, urzędu gminy lub miasta) i nie należy posługiwać się nim.

   

   

   

  Podstawa prawna:

  • Ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U.  z 2010 r. Nr 167, poz. 1131, z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz.212);
  • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. 2006 Nr 143 poz. 1027, z późn. zm.);

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U. 2010 nr 152 poz. 1026, z późn. zm.)

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: