close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • SPRAWY WIZOWE

 • UWAGA !

   

  Obowiązuje elektroniczna rejestracja wizyt w Wydziale Konsularnym.

  Aby zapisać się na spotkanie należy wejść

  na stronę https://secure.e-konsulat.gov.pl

   

   

  Informacja dotycząca wiz wydawanych przez konsulów polskich

   

  Wiza C - wiza jednolita Schengen o symbolu C, która uprawnia do wjazdu i pobytu na terytorium państw Schengen lub kilku pobytów następujących po sobie, trwających przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy w okresie 6 miesięcy liczonych od dnia pierwszego wjazdu na terytorium.

   

  Wiza D - wiza krajowa pobytowa o symbolu D (wiza długoterminowa na pobyt dłuższy niż 90 dni, wiza pobytowa krajowa w celu wykonywania pracy, wiza wydana w trybie art. 32 ustawy o cudzoziemcach, wiza wydana w trybie art. 33 i 34 tej ustawy), która upoważnia do wjazdu i pobytu na terytorium Polski do maksymalnie 365 dni.

   

  Wiza C - LTV - wiza jednolita Schengen o symbolu C z ograniczoną ważnością terytorialną, która nie upoważnia do poruszania się po całym obszarze Schengen, lecz jedynie po terytorium Polski i ewentualnie innych, wskazanych w wizie państw członkowskich strefy Schengen.

   

  Obywatel państwa trzeciego, który posiada:

   

  • wizę Schengen (C) lub pozwolenie na pobyt (residence permit) wydane przez inne państwo członkowskie Schengen, może wjechać do Polski i przebywać na jej terytorium przez maksymalny okres ciągłego pobytu 90 dni, bądź też w przypadku wizy wielokrotnej (Multi) wjeżdżać wiele razy, o ile łączna liczba dni pobytu nie przekracza 90 dni w okresie półrocznym licząc od dnia pierwszego wjazdu.
  • wizę Schengen (C) lub wizę krajową (D), podróżujący do lub z Polski, czy też tranzytem przez Polskę, może wjechać na terytorium Polski lub podróżować przez Polskę tranzytem, ale okres przejazdu tranzytem przez Polskę nie może przekraczać 5 dni,
  • polską wizę krajową (D), może wjechać do Polski i przebywać w niej w okresie ważności tej wizy.
  • polską wizę krajową  (D) wielokrotną (Multi) lub pozwolenie na pobyt (residence permit) wydane przez władze polskie może wjechać i pozostać na terytorium Polski w czasie ważności tej wizy lub pozwolenia na pobyt, może w ramach ważności wizy podróżować tranzytem lub turystycznie po innych krajach strefy Schengen przez maksymalny okres ciągłego pobytu nieprzekraczający 90 dni w okresie pół roku liczonych od dnia pierwszego wjazdu lub  kilkakrotnych wjazdów i pobytów, o ile łączna liczba dni pobytu nie przekroczy 90 dni.

   

   

  Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o wizę Schengen C:

   

  - wypełniony wniosek wizowy (wniosek należy wypełnić elektronicznie poprzez stronę https://secure.e-konsulat.gov.pl i wydrukować, podpis należy złożyć podczas składania wniosku);

  - dokument podróży:

  • ważny minimum trzy miesiące po planowanym wyjeździe z Polski/strefy Schengen;
  • zawierający przynajmniej 2 wolne strony;
  • wydany w okresie ostatnich 10 lat;

  - zdjęcie biometryczne;

  - opłata wizowa;

  - ubezpieczenie medyczne o minimalnej wysokości 30 tys. euro ważne przez okres planowanego pobytu na całym terytorium Schengen;

  - dokumenty uzupełniające, potwierdzające:

  • cel wjazdu;
  • posiadanie zakwaterowania;
  • posiadanie środków utrzymania na wjazd, pobyt i wyjazd z terytorium Schengen lub Polski;
  • gotowość do opuszczenia terytorium Schengen po upłynięciu terminu ważności wizy.

  Rodzaj oraz ilość dokumentów uzupełniających może różnić się w zależności od urzędu konsularnego; w związku z tym zalecamy bezpośredni kontakt z właściwym urzędem konsularnym w celu uzyskania pełnej informacji co do dokumentów uzupełniających niezbędnych do złożenia wniosku wizowego.

   

   

  Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o wizę krajową D:

   

  - wypełniony wniosek wizowy (wniosek należy wypełnić elektronicznie poprzez stronę https://secure.e-konsulat.gov.pl i wydrukować, podpis należy złożyć podczas składania wniosku);

  - dokument podróży:

  • ważny minimum trzy miesiące po planowanym wyjeździe z Polski; 
  • zawierający przynajmniej 2 wolne strony; 
  • wydany w okresie ostatnich 10 lat;

  - zdjęcie biometryczne;

  - opłata wizowa;

  - ubezpieczenie medyczne o minimalnej wysokości 30 tys. euro ważne przez okres planowanego pobytu w Polsce;

  - dokumenty uzupełniające (w oryginale), potwierdzające: 

  • cel wjazdu (np.: zezwolenie na pracę, zaświadczenie z uczelni, itp.); 
  • posiadanie środków utrzymania na wjazd, pobyt i wyjazd z terytorium Polski (np.: w przypadku stypendium - zaświadczenie z uczelni o jego wysokości i okresie przez jaki będzie wypłacane; w przypadku pracy - zaświadczenie pracodawcy o wysokości zarobków miesięcznych i okresie zatrudnienia; itp.); 
  • konieczność przebywania na terytorium Polski powyżej 90 dni w okresie półrocznym (np.: zezwolenie na pracę, zaświadczenie z uczelni, itp.).

  Rodzaj oraz ilość dokumentów uzupełniających może różnić się w zależności od urzędu konsularnego; w związku z tym zalecamy bezpośredni kontakt z właściwym urzędem konsularnym w celu uzyskania pełnej informacji co do dokumentów uzupełniających niezbędnych do złożenia wniosku wizowego.

   

   

   

  UPROSZCZONA PROCEDURA WIZOWA DLA CZŁONKÓW RODZINY OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ (UE)

   

  Procedura dotyczy cudzoziemców, którzy podróżują do państwa członkowskiego będącego innym państwem członkowskim UE niż państwo, którego obywatelstwo posiada członek jego rodziny -obywatel UE, lub przebywają już w tym państwie.

  Rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy nie podlega opłacie. Osoby wnioskujące o wizę przyjmowane są w konsulacie bez obowiązku wcześniejszej rejestracji.

   

  Obywatelem UE jest obywatel państwa członkowskiego UE, obywatel państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Norwegia, Islandia, Liechtenstein), obywatel Konfederacji Szwajcarskiej.

   

  Członkami rodziny obywatela UE są:

  • współmałżonek,
  • partner, z którym obywatel UE zawarł zarejestrowany związek partnerski, na podstawie ustawodawstwa danego państwa członkowskiego, jeżeli ustawodawstwo przyjmującego państwa członkowskiego uznaje równoważność między zarejestrowanym związkiem partnerskim a małżeństwem,
  • dziecko do dwudziestego pierwszego roku życia pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera,
  • rodzice pozostający na utrzymaniu na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera.

   

  W celu otrzymania wizy należy złożyć niżej wymienione dokumenty:

  • wniosek wizowy (wypełniony na stronie http://www.e-konsulat.gov.pl/), wydrukowany, podpisany i opatrzony przyklejoną fotografią,
  • ważny paszport,
  • dokument potwierdzający pozostawanie członkiem rodziny obywatela UE uznany przez Państwo członkowskie, którego obywatelem jest członek rodziny,
  • dokument potwierdzający fakt towarzyszenia obywatelowi UE lub dołączania do niego (np. pisemne oświadczenie obywatela UE).

   

  Odmowa wydania wizy

   

  Odmawia się wydania wizy, gdy:

  • wjazd osoby wnioskującej następuje w okresie obowiązywania wpisu dotyczącego tej osoby w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany lub
  • pobyt tej osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zdrowia publicznego.

  Odmowa wydania wizy przez konsula następuje w drodze decyzji. Od decyzji o odmowie wydania wizy przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Zagranicznych.

   

  Podstawy prawne:

   

  • ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2006 r. poz. 1525).
  • ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2013 r. poz. 1650 z późn. zm.).
  • ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. prawo konsularne (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2015 r. poz. 1274).

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: